Picto

Kodan


Algemeen

Specialistisch kindcentrum Kodan is gevestigd in basisschool de Vossenburcht aan de Dr. Kuyperstraat in Nijmegen. Er is een eigen vleugel voor drie groepen; de observatie/diagnostiekgroep Kameleon, de ASS/behandelgroep Calypso en de ontwikkel/behandelgroep Elmer. Tevens zijn er diverse ruimtes voor logopedie, DTT, fysiotherapie en behandelcoördinatoren. 

Behandeling, begeleiding en de methode Kaleidoscoop
De medewerkers van de observatie- en diagnostiekgroep Kameleon observeren het gedrag en de ontwikkeling van het kind nauwkeurig. Naar deze groep komen kinderen in de leeftijd tussen één en vijf jaar. Vaak wordt er op de huidige peutergroep van het kind, of door andere betrokken deskundigen, geconstateerd dat een kind zich anders gedraagt of ontwikkelt dan leeftijdsgenoten. Wanneer kinderen op de observatiegroep geplaatst worden, worden ze op verschillende gebieden (taal, contact, motoriek, sociaal, emotioneel, spel, cognitie en gedrag) onderzocht. Meerdere disciplines zijn betrokken om samen met ouders tot een integraal beeld en passend advies te komen. Een kind bezoekt de observatiegroep gedurende minimaal drie maanden. Deze periode kan in sommige situaties verlengd worden. Om de ontwikkeling van een kind en zijn gedrag goed in beeld te brengen zijn observaties in zijn dagelijkse omgeving, zoals thuis of op de kinderopvang onmisbaar. Dit wordt ook wel systeemobservatie genoemd. Aan een nauwe samenwerking met ouders wordt dan ook groot belang gehecht.

De medewerkers van de ontwikkel/behandelgroep Elmer zijn gespecialiseerd in ontwikkelingsstimulering, gedrags- en opvoedingsvragen. Naar deze groep komen over het algemeen kinderen in de leeftijd tussen twee en vijf jaar en wordt er toegewerkt naar een schoolplaatsing of terugkeer in de reguliere kinderopvang. Elk kind werkt aan zijn eigen doelen: het ene kind leert zich te concentreren op een spel, het andere kind krijgt zindelijkheidstraining. Voor alle kinderen geldt dat zij de basisvaardigheden krijgen aangeleerd die het kind helpen om mee te kunnen doen in een groep en op een duidelijke manier te communiceren. Al deze vaardigheden worden op gestructureerde en methodische manier aangeleerd.

Eén van de methodieken die gebruikt worden is Kaleidoscoop. Deze methode richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen, met speciale aandacht voor hun taalontwikkeling. De kern van Kaleidoscoop is Actief leren’. Kinderen leren door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. De medewerkers van de groep ondersteunen het Actief leren. Zij bieden kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen om problemen zelf op te lossen.
In beide groepen wordt multidisciplinair samengewerkt; zo kunnen naast de begeleiders van de groep en de behandelcoördinator, logopedie en fysiotherapie betrokken zijn.

Ketenpartners
Het spreekt voor zich dat Entrea en De Windroos belangrijke ketenpartners van Kodan zijn. Verder zijn vrijwel alle instanties en organisaties die zich richten op de ontwikkeling van jonge kinderen ketenpartners van Kodan. Denk aan MEE, Integrale Vroeghulp, GGD, Kentalis, Karakter, maar ook het primair onderwijs.
 
Adres
Dr Kuyperstraat 2-4
6535 TK Nijmegen
Calypso: 06 - 13394572 | Calypso@driestroom.nl
Kameleon: 06 - 11860074 | kodan@driestroom.nl
Elmer: 06 - 53163439 | KodanElmer@driestroom.nl

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.