27jul Nieuws - 27 juli 2022

Op weg naar werk - de opstap voor Assil


In het magazine ‘Meer dan werk’ van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen staat deze keer het verhaal van Assil. Assil werkt als assistent-medewerker bij woonlocatie Nijevelt van Driestroom, waar hij breed inzetbaar is. Assil houdt de huiskamers netjes en zorgt voor koffie en thee. Ook maakt hij een praatje of doet een spelletje met bewoners. Zo kunnen zijn collega’s zich volledig richten op de begeleiding van de bewoners. Sinds juli 2021 heeft Assil een contract bij Nijevelt. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Assil groeide op in Irak, waar hij geboren werd met een visuele beperking. Eenmaal in Nederland kwam hij uiteindelijk terecht in een ‘Op weg naar werk’ traject. Dat hielp Assil precies op de manier als bedoeld: het werd de opstap naar betaald werk. Benieuwd naar het volledige verhaal van Assil? Je leest zijn verhaal in het magazine ‘Meer dan werk’ van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen via deze link.     Lees verder
20jul Nieuws - 20 juli 2022

Driestroom verleent medewerking aan publicaties Follow the money


Driestroom is enige tijd geleden gevraagd door Judith Spanjers van Follow the Money (een journalistiek onderzoek-collectief) om medewerking te verlenen aan een publicatie over financiële geldstromen en kwaliteit van zorg in de gezinshuiszorg. Vanwege de verantwoordelijkheid die wij voelen voor een zorgvuldige en transparante omgang met belastingmiddelen, die voor de ondersteuning van kwetsbare kinderen zijn bedoeld, hebben wij positief gereageerd op dit verzoek.  De aandacht van platforms als FtM en de politiek voor de gezinshuiszorg is belangrijk. De gezinshuiszorg is een jonge branche. De ontwikkeling van het vak van gezinshuisouder, en de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars, zal nog veel energie vragen. De huidige diversiteit aan aanbieders met al dan niet een focus op kwaliteit, is voor nu prima. Maar kwaliteitssturing door de branche, door financiers, en voogdijinstellingen en door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is gewenst en nodig. Dat er nog steeds misstanden en slechte zorg voorkomen in de gezinshuiszorg is voor ons niet aanvaardbaar. Samen met de IGJ en onze opdrachtgevers doen wij er alles aan om dit te verbeteren en te voorkomen. De publicaties van FtM die er nu liggen bevatten voor zover wij kunnen beoordelen geen onjuistheden. Wel voelen wij de noodzaak om de nodige diepgang aan te brengen voor de lezer om goed te kunnen begrijpen wat er in de gezinshuiszorg-branche gaande. Transparante medewerking aan de artikelen van FtM In twee diepgaande gesprekken met FtM hebben wij geprobeerd ons beleid ten aanzien van transparantie, WNT (Wet Normering Topinkomens), tarieven, etc. goed uit te leggen. Voor beide artikelen heeft de journalist ons de mogelijkheid geboden de conceptteksten op feiten te controleren, corrigeren en aan te vullen waar mogelijk. Wij hebben geen invloed op beweringen en meningen in het artikel, deze vallen onder de journalistieke vrijheid van de auteur.    Waar gaat het eigenlijk om? Kwaliteitsontwikkeling in de gezinshuiszorg Met het invoeren van de nieuwe Jeugdwet (2015) streeft onze overheid een sterke vernieuwing en verbetering van de jeugdzorg na. De wet kent een oplopende reeks (van licht naar zwaar) van voorliggende voorzieningen, te weten van 1. eerst hulp bieden in het gezin,  2. dan verblijf in een pleeggezin,  3. dan verblijf in een gezinshuis,  4. dan residentiële jeugdzorg.  Met deze inrichting kwam een einde aan een situatie waarin jeugdigen met complexe problematiek vooral op terreinvoorzieningen geplaatst werden. Als gevolg hiervan zien we een voortdurende verandering in de jeugdzorg waarbij terreinvoorzieningen worden afgebouwd en vervangen worden door kleinschalige voorzieningen zoals gezinshuizen.  Gelijktijdig is er hard gewerkt, onder leiding van de overheid, aan het formuleren van een nieuw kwaliteitskader gezinshuiszorg. Driestroom heeft een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit kwaliteitskader. Het thema “vervanging terreinvoorzieningen door gezinshuizen” is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitskader. Het thema heeft als doel het creëren van een behandelmilieu in de gezinshuizen, en het – indien nodig - toevoegen van externe behandeling en adequaat toezicht op de kwaliteit van begeleiding en zorg. Het doel van het kwaliteitskader wordt hier nader uitgelegd.  Bovengenoemde ontwikkelingen hebben geleid tot een sterke groei van het aantal gezinshuizen in Nederland. En ook tot een enorme diversiteit van gezinshuizen. Er zijn inmiddels gezinshuizen die te typeren zijn als pleegzorg plus. Tot, gezinshuis midden en zwaar, en aan de andere kant van het spectrum kleinschalige alternatieven voor residentiele jeugdzorg. Bij die laatste groep, bedoeld voor jeugd met complexe problematiek, weegt de behandelcomponent, de deskundigheid van de gezinshuisouders, het toezicht en mogelijke uitwijkvoorzieningen zwaar. De zorg voor die laatste groep is helaas onderbelicht gebleven in het artikel van FtM.  Kwaliteit van zorg Elke maandagochtend bespreken de hoofdbehandelaars de stand van zaken van de Driestroomhuizen. Elke hoofdbehandelaar heeft ongeveer vijfendertig huizen onder zich ofwel zo’n 170 kinderen. De hoofdbehandelaar maakt beleid, toetst de zorgplannen van de huizen en staat bij crisis paraat. Verder houdt de hoofdbehandelaar toezicht op het werk van de gedragswetenschapper die aan het gezinshuis verbonden is. Daarnaast zijn er nog diverse in- en externe audits die de kwaliteit van een gezinshuis moeten bewaken. Driestroom bezoekt elk gezinshuis meerdere keren per jaar. Om te praten over het ondernemerschap, de financiën en de aanbestedingen. De bestuurders van Driestroom bezoeken ook elk jaar persoonlijk alle gezinshuizen en schuiven regelmatig aan tafel aan.  Het uitgangspunt voor onze interne onderzoeken is dat kwaliteit van zorg op niveau moet zijn. Wij voegen daar indien aan de orde aan toe de bedrijfsvoering component, dus kwaliteit en rechtmatigheid. In onze systematiek komt iedere locatie (gezinshuizen en alle andere locaties/teams) eenmaal per twee jaar in aanmerking voor een interne audit. Daarbij voeren we minimaal driemaal per jaar een formeel gesprek over kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering met de zorgondernemers en hebben we een actief early warning system. Daarnaast hebben we zicht op de inhoud via hoofd-behandelaren. Daarboven, en niet het onbelangrijkst, blijven we continu in contact met onze zorgondernemers om de soft signals* te herkennen en te leiden naar eventuele acties om de kwaliteit van zorg en ondersteuning verder aan te scherpen. Hetzij voor een specifieke ondernemer, hetzij voor de hele keten. Een inspectiebezoek is een foto van de stand van zaken van dat moment. Het interne toezicht binnen Driestroom biedt de mogelijkheid tot permanente monitoring, waardoor je niet zozeer een foto krijgt maar een film. Je hebt de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg permanent in zicht te hebben. *Soft signals' zijn meldingen (formeel en informeel) dat er 'iets' speelt in een zorgorganisatie of op een afdeling dat een negatieve uitwerking kan hebben op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Situatie bij Gezinshuis Jeugd enzo Net als iedere zorgorganisatie wordt Driestroom helaas soms geconfronteerd met zaken die niet op orde zijn. Gezinshuis Jeugd enzo is al sinds 2012 aangesloten bij Driestroom. Er woonden op het moment van inspectie zeven jeugdigen in de woonboerderij, twee jongvolwassenen in de twee studio’s op het erf van de woonboerderij en vijf jongvolwassenen in de kamerwoningen in het dorp Leersum.  De inspectie constateerde dat de bewoning van de kamerwoningen niet op orde was.  In overleg met IGJ heeft Driestroom met het gezinshuis een verbeterplan opgesteld. Dit  verbetertraject is in juni 2022 afgerond: de inspectie heeft het de verbeteracties goed bevonden. Zie voor de afsluiting van het verbetertraject: https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2022/07/12/het-alternatief-b.v.-leersum Rechtszaak Helder Zolang de rechtszaak tegen Helder nog loopt, onthoudt Driestroom zich verder van commentaar. Metatoezicht De IGJ is per 1 april 2022 bij Driestroom als vierde organisatie in de branche gestart met een proef op metatoezicht. Het doel van metatoezicht is een doelmatig toezicht, waarbij het interne toezicht via bijvoorbeeld het kwaliteitssysteem van Driestroom, audits en andere vormen van monitoring zicht geeft op de kwaliteit van zorg en (jeugd-)hulpverlening. Indien er zorgen zijn over de kwaliteit en het middels intern toezicht niet lukt om tot verbetering te komen, zal de IGJ haar bevoegdheden inzetten. Dat betekent dat de IGJ gedurende de proefperiode van een jaar nagenoeg geen toezichtactiviteiten zal uitvoeren bij Driestroom. Aan het einde van de proefperiode zal de IGJ middels een aantal steekproeven oordelen of het interne toezicht functioneert. Ook zal Driestroom periodiek aan de IGJ rapporteren over het interne toezicht.  Gedurende de periode november 2021 tot april 2022 heeft de IGJ met ons meegelopen bij audits, jaargesprekken en andere bezoeken aan locaties. Op basis van deze bezoeken en uitgebreid onderzoek heeft de IGJ besloten over te gaan op metatoezicht voor een periode van één jaar  Dit is op basis van de inschatting van de IGJ dat het intern toezicht binnen Driestroom dusdanig professioneel en onafhankelijk is georganiseerd en geborgd dat zij overwegend kan steunen hierop. Het interne toezicht van Driestroom is daarbij ook nog eens uitgebreider en omvat het hele integrale pakket van kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Verdere bespaart deze werkwijze de gezinshuizen tijd en werk omdat niet alles meer dubbelop hoeft.  Metatoezicht bestaat al langer in de accountancy en bij de fiscus. Dit wordt alleen afgesproken indien er voldoende vertrouwen is in het kwaliteitssysteem van de aanbieder/organisatie. De afspraak die Driestroom en de IGJ hebben gemaakt is dat we een jaar het toezicht als proef op deze manier gaan inrichten. Na respectievelijk 6 en 12 maanden wordt er geëvalueerd. De kaders blijven hetzelfde, alleen Driestroom zal in eerste instantie het interne onderzoek verrichten, waarna de IGJ kritisch meekijkt. Vanaf 1 april 2023 weten wij of de proef wordt omgezet naar een definitieve manier van werken. Eindverantwoordelijkheid Juist omdat onze controlefunctie geprofessionaliseerd is ingericht kan de IGJ steunen op het kritische vermogen van Driestroom. Wij zijn er om zorg en ondersteuning op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dat betekent dat dit belang en daarmee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid prevaleert. Driestroom is werkzaam in de zorgsector, wat in dit geval betekent dat het toezicht aan moet sluiten bij de doelgroep; zorgprofessionals en vooral kwetsbare gezinnen of kinderen. Het interne toezicht is gericht op kwaliteitsverbetering. Het bewerkstelligen van verbetering kan een proces van kortere of langere adem zijn, waarbij verschillende instrumenten worden ingezet. Het interne toezicht biedt de mogelijkheid om via verschillende beïnvloedingsstrategieën een franchise-ondernemer de goede kant op te bewegen. Streven is om dit op een zo genormaliseerde manier te laten plaatsvinden. Een van de stappen die Driestroom heeft gezet om het interne toezicht verder vorm te geven is naast de eerder genoemde gesprekscyclus en het early warning system is de verdere versterking van het interne auditteam met de aanstelling van een lead auditor. Toezicht op kwaliteit maar ook toezicht op geldstromen In het eerste FtM artikel wordt terecht aangegeven dat Driestroom naast toezicht op de kwaliteit van zorg ook toezicht op rechtmatigheid en verdienvermogen houdt. Dit kunnen we het best illustreren door te vermelden dat in de top tien van grootverdieners in het FtM artikel drie voormalige Driestroom franchise ondernemingen vermeld staan. Voormalig, omdat het franchise-ondernemers zijn waarvan Driestroom bewust de afgelopen jaren afscheid heeft genomen.  De vraag ‘Waardoor is het mogelijk dat er zulke hoge winstpercentages gerealiseerd kunnen worden?’ is echter interessant. In het FtM artikel wordt een goede aanzet gegeven dit fenomeen te verklaren. Verdienvermogen in de gezinshuiszorg nader toegelicht Hierbij zijn twee thema’s relevant:  1. Dezelfde tariefstructuur voor particuliere aanbieders en stichtingen Met verwijzing naar het FtM artikel: vanwege de lagere overhead en het feit dat een ondernemerspaar ieder gemiddeld 1,5 – 2 fte werkzaam is in hun onderneming is de kostprijs van een Driestroom franchise-ondernemer beduidend lager dan die van een reguliere stichting. Dus: daar waar een stichting de door gemeenten verstrekte tarieven nodig heeft om uit de rode cijfers te blijven, daar genereert een zorgondernemer bij hetzelfde tarief een redelijk inkomen.  2. Te weinig bedden voor jeugdigen met complexe problematiek De vraag naar gezinshuisplekken, zeker de categorie gezinshuiszorg zwaar, is substantieel groter is dan het aanbod. Maandelijks krijgt Driestroom ca. 100 aanvragen van verwijzers en plaatsers, maar er worden slechts 4 à 5 jeugdigen daadwerkelijk geplaatst. Dit beeld is niet uniek voor Driestroom. Het effect van het tekort aan plekken is dat gezinshuizen, die jeugdigen met een indicatie gezinshuis midden -of zwaar kunnen plaatsen, in de loop der tijd enkele extra bedden hebben gerealiseerd in hun gezinshuis, terwijl zij de onderliggende kosten van begeleiding niet navenant hebben uitgebreid.  Driestroom beleid ten aanzien van verdienvermogen Het beleid ten aanzien van verdienvermogen van Driestroom franchise-ondernemers is in de loop van de jaren vormgegeven, en in 2019 bekrachtigd door de Raad van Toezicht van Driestroom. Belangrijkste reden hiervoor was dat vanuit ons toezicht bleek dat het gemiddeld verdienvermogen van onze zorgondernemers aan het stijgen was. De redenen hiervoor zijn te lezen in de bovenstaande paragraaf.   Het formuleren van een eigen Driestroomnorm (in lijn met de WNT-norm) vonden wij noodzakelijk. Wet- en regelgeving hieromtrent ontbreekt immers. Driestroom gaat de dialoog aan met de franchise-ondernemer om te achterhalen waarom er veel wordt verdiend.  De franchise-ondernemer is vrij in de keuze van de ondernemingsvorm. Driestroom contracteert alleen de zorgondernemers. Ook indien er voor een rechtspersoon wordt gekozen, zoals een bv, worden de contracten met de uiteindelijke eigenaren/zorgondernemers gesloten. Driestroom is voorstander van een rechtsvorm zoals een bv omdat dan statutair betere afspraken kunnen worden gemaakt met betrekking tot de bestemming van de (maatschappelijke) rendementen, en er een wettelijke basis is voor matiging van ondernemersinkomen. Een zorgonderneming waar jeugdigen geplaatst zijn en structureel tot volwassenheid blijven, kan niet direct ingrijpen om het aantal bedden te verminderen. Daarvoor is natuurlijke uitstroom van jeugdigen nodig. Dit is de reden dat in de cijfers van FtM die de periode tot en met 2020 bevatten, nog een Driestroom franchise-ondernemer bevat. Uit het jaarverslag van 2021 van de genoemde Driestroom franchise-onderneming blijkt dat zij binnen de kaders van de Driestroomnorm zijn gebleven.  Esther Nelissen, Hans van Gestel, Wim Muilenburg, Elst, 20 juli 2022 Lees verder
18jul Nieuws - 18 juli 2022

Driestroom opnieuw Beste Werkgever


Driestroom is opnieuw uitgeroepen tot World-class Workplace 2022 (keurmerk Beste Werkgever). Onderzoeksbureau Effectory heeft een medewerkersonderzoek afgenomen en de resultaten hiervan zijn zeer positief. Met een 7,2 als eindcijfer scoren we zelfs hoger dan de benchmark. Daarom mogen wij onszelf nu een jaar lang de ‘Beste Werkgever van Nederland’ noemen en daar zijn we ontzettend trots op.  Medewerkers zijn ambassadeurs Onze medewerkers geven een hogere waardering dan de vorige keer aan de thema’s betrokkenheid en bevlogenheid. Ze ervaren de open cultuur binnen Driestroom als het familiegevoel, een warm bad waarin je terecht komt. Medewerkers herkennen zich in de vier kernwaarden: groots in het klein, in contact, bevlogen en eigenzinnig. We zijn blij dat onze kernwaarden ook zo beleefd worden in de praktijk en zijn enorm blij met deze hoge waardering van onze eigen medewerkers. Werken bij Driestroom – bijdragen aan alledaags geluk Ben of ken jij iemand die bij Driestroom wil komen werken? Bekijk dan onze vacatures. Keurmerk voor goed werkgeverschap World-class Workplace, voorheen bekend als Beste Werkgever, is Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. Organisaties kunnen het keurmerk alleen verdienen door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers. Lees verder
14jul Nieuws - 14 juli 2022

Driestroomband Jukebox schrijft eigen nummer over Alledaags Geluk en maakt videoclip


Driestroomband Jukebox heeft een eigen nummer geschreven met de titel Alledaags Geluk. Het nummer Alledaags Geluk gaat over de kleine geluksmomenten in het leven; bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper, wandelen of lekker sporten. Voor iedereen is dat anders. In de videoclip van dit nummer bezoeken de muzikanten van Jukebox meerdere plekken die hen gelukkig maken. Met als slotstuk: een optreden van de voltallige band op de Markt in Wijchen tijdens de weekmarkt.   Benieuwd naar het nummer Alledaags Geluk en de videoclip? Luister en bekijk het nummer door op onderstaande afbeelding te klikken. Opent de videoclip niet via bovenstaande afbeelding? Klik dan hier. Talentvolle muzikanten  Het geluid van Jukebox is de optelsom van talentvolle muzikanten met een ondersteuningsvraag. De band weet steeds weer te verrassen. Geen kapsones, geen sterallures: gewoon een stel enthousiaste en ervaren muzikanten die er samen met het publiek een feestje van maken. Elk optreden weer! Repertoire  In het brede repertoire zitten meer dan 170 nummers en Jukebox is gewend om hun speellijst aan te passen op locatie en gelegenheid. Van popmuziek en Engelse ballads tot carnavalskrakers; Jukebox speelt het allemaal. De nadruk ligt op herkenbaarheid en de muziek nodigt dan ook uit om mee te zingen, swingen en springen. Eigen nummer: Alledaags geluk In het repertoire van Jukebox ontbrak nog een eigen nummer. Die wens is met het nummer Alledaags Geluk vervuld. Over het onderwerp van het nummer hoefde de band niet lang na te denken. Bij Driestroom, Jukebox en al onze andere locaties draait het om het Alledaags Geluk van de mensen die we ondersteunen. Een mooi uitgangspunt voor een eigen nummer. Dat het uiteindelijk een feestnummer zou worden, was eigenlijk niet de bedoeling. De insteek was om er een rustig countrynummer van te maken, maar tijdens het schrijven groeide het nummer uit tot een vrolijke meezinger. Hier hield de band aan vast tijdens de repetities, en met succes. Het nummer Alledaags Geluk heeft inmiddels al voor vele, mooie geluksmomenten gezorgd. Jukebox aan de route met de Vierdaagse Met de Vierdaagse is Jukebox alle vier de dagen aan de route te vinden. Dus wil je het nummer Alledaags Geluk live horen? Kom dan op dinsdag naar Elst, woensdag naar Wijchen, donderdag naar Groesbeek of vrijdag naar Malden en geniet van de vrolijke klanken van Driestroomband Jukebox.   Lees verder
04jul Nieuws - 04 juli 2022

GOUD zomer 2022 - Kwaliteit van zorg


Kwaliteit van zorg, benieuwd hoe we dat binnen Driestroom hebben georganiseerd? Dat lees je in ons kwaliteitsrapport. In dit rapport vertellen we over de kwaliteit van zorg bij Driestroom volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De onderwerpen in het kwaliteitsrapport hebben we samen met leden van de cliëntenraad, leden van de ondernemingsraad, zorgondernemers en teamleiders bedacht. Bij elk onderwerp kun je een video bekijken of een verhaal lezen. In deze GOUD zomereditie hebben we alle verhalen en video's voor je verzameld. Veel leesplezier! Je leest GOUD zomer 2022 - Kwaliteit van zorg hier. Wil je het volledige kwaliteitsrapport lezen? Dat kan hier.     Lees verder
28jun Tarek-El-Gamal Nieuws - 28 juni 2022

Medezeggenschap in beeld | Tarek El Gamal


In de serie ‘Medezeggenschap in beeld’ laten we verschillende portretten zien van mensen die binnen Driestroom een bijdrage leveren aan medezeggenschap. Wat zijn hun drijfveren? Hoe waardevol is medezeggenschap en wat levert het op? In deze editie vertelt Tarek El Gamal zijn verhaal.  Tarek is de vader van Julian. Julian krijgt sinds zijn eerste jaar ondersteuning van Driestroom en volgt momenteel dagbesteding op de groep Bubbel van Spetters in Nijmegen. Als verwant zet Tarek zich in voor medezeggenschap, al ruim tien jaar. Tarek: “Medezeggenschap komt voort uit compassie. Vanuit mijn innerlijke drive zet ik me in voor medezeggenschap om ervoor te zorgen dat we de menselijke maat in organisaties waarborgen.” Benieuwd naar het hele verhaal van Tarek? Bekijk dan zijn video door op onderstaande afbeelding te klikken.   Opent de video niet via bovenstaande afbeelding? Klik dan hier.            Laat jij als verwant ook je stem horen? Stel je kandidaat voor de (lokale) cliëntenraad! Meer informatie of aanmelden estheroelen@driestroom.nl | 06 - 52 37 46 19     Lees verder
23jun Nieuws - 23 juni 2022

Tweede jaar met corona


Kwaliteit van zorg, benieuwd hoe we dat binnen Driestroom hebben georganiseerd? Dat lees je in ons kwaliteitsrapport. In dit rapport vertellen we over de kwaliteit van zorg bij Driestroom volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.  2021 was het tweede jaar met Corona. Het hele jaar hebben we te maken gehad met maatregelen. De maatregelen waren soms erg streng, omdat er veel besmettingen waren. Ook op onze locaties waren er af en toe veel besmettingen bij bewoners en medewerkers. Voor veel personen was dit niet leuk. Het was moeilijk om je goed aan alle maatregelen te houden. Bewoners moesten ook soms lange tijd op hun kamer blijven. Dit noemen we ‘in isolatie’. Ze mochten dan geen bezoek ontvangen. Dit was extra vervelend, omdat er al weinig bezoek mocht komen. Linsey de Haas, assistent-medewerker bij Werkpost Driepunt Druten heeft ook veel last gehad van de coronamaatregelen. In deze video vertelt zij daar meer over. Klik op de afbeelding om de video van Linsey te bekijken. Opent de video niet via bovenstaande afbeelding? Klik dan hier.     Lees verder
23jun Nieuws - 23 juni 2022

Duurzame inzetbaarheid


Kwaliteit van zorg, benieuwd hoe we dat binnen Driestroom hebben georganiseerd? Dat lees je in ons kwaliteitsrapport. In dit rapport vertellen we over de kwaliteit van zorg bij Driestroom volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.  We willen ervoor zorgen dat medewerkers hun werk leuk vinden en dit goed kunnen blijven doen. Dat noemen we duurzame inzetbaarheid. We moedigen medewerkers van harte aan om te blijven leren door trainingen en opleidingen te volgen. Een voorbeeld hiervan is het Teamleider in opleidingsprogramma, waarin medewerkers leren om teamleider te worden. Een groep van zes medewerkers volgt dit programma. In 2021 ging het vooral over het opdoen van ervaring. Melanie Verberk is een van hen. Zij werkt nu als Teamleider in opleiding bij de woonlocaties Hillekensacker en de Gildekamp. Melanie vertelt in haar video over deze opleiding en duurzame inzetbaarheid. Bekijk de video door op onderstaande afbeelding te klikken. Opent de video niet via bovenstaande afbeelding? Klik dan hier.     Lees verder
23jun Nieuws - 23 juni 2022

In contact


Kwaliteit van zorg, benieuwd hoe we dat binnen Driestroom hebben georganiseerd? Dat lees je in ons kwaliteitsrapport. In dit rapport vertellen we over de kwaliteit van zorg bij Driestroom volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.  In de evaluatie van het kwaliteitskader (USBO, 2021) staat “Het samen praten over wat de cliënt goede zorg vindt, is belangrijk. Maar begeleiders gebruiken vaak het zorgplan in plaats van een echt gesprek te voeren”. We waren heel trots, toen wij van de cliëntenraad hoorden dat zij zich niet herkennen in deze uitspraak. De cliëntenraad vindt juist dat begeleiders van Driestroom heel goed zijn in contact maken. Een van de leden die dit zei, was Wesley van de Steeg. Wesley woont op de van Peltlaan en vertelt over het in contact zijn met zijn begeleiders. Bekijk zijn video door op onderstaande afbeelding te klikken. Opent de video niet via bovenstaande afbeelding? Klik dan hier.     Lees verder
22jun Medezeggenschap-in-beeld Nieuws - 22 juni 2022

GOUD special - Medezeggenschap in beeld


In de serie Medezeggenschap in beeld laten we verschillende portretten zien van mensen die binnen Driestroom een bijdrage leveren aan medezeggenschap. Wat zijn hun drijfveren? Hoe waardevol is medezeggenschap en wat levert het op? In deze GOUD special hebben we alle verhalen voor je verzameld. Zo geven we je ‘een kijkje in de keuken’ van medezeggenschap, waarin we ons samen inzetten voor verbinding en alledaags geluk! Laat je inspireren door alle verhalen. Veel lees- en kijkplezier! Je leest GOUD special - Medezeggenschap in beeld hier.  Lees verder
21jun Kinderboerderij-de-Goffert_3 Nieuws - 21 juni 2022

Update 'Groente en bloemen de wijk in' bij kinderboerderij de Goffert


Onlangs is kinderboerderij de Goffert gestart met het project ‘Groente en bloemen de wijk in’. Met dit project levert de kinderboerderij een bijdrage aan een vitale samenleving, waarbij verspilling van voedsel tegengegaan wordt en een gezonde en actieve leefstijl gestimuleerd wordt. Ook wil de kinderboerderij met dit project meer wijkbewoners in contact brengen met de kinderboerderij, door zelfgekweekte producten uit de moestuin aan te bieden aan wijkbewoners en bezoekers.   Groeien en bloeien Inmiddels is het project enkele weken op gang en kunnen we de eerste update delen met jullie. Medewerkers van kinderboerderij de Goffert vertellen: “De bloementuin krijgt steeds meer vorm en er begint al vanalles te groeien en bloeien. Daarnaast zijn we door Werkpost Groen getipt over een tunnelkas waar niks meer mee gedaan werd. Deze kas staat nu bij ons en we bouwen de kas momenteel op, zodat we hier gewassen in kunnen kweken.”    Plantjesmarkt en oogstmarkt Eind mei heeft de kinderboerderij een plantjesmarkt georganiseerd. Met groot succes! Medewerkers van de kinderboerderij vertellen hierover: “Tijdens de plantjesmarkt was iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen bij de kinderboerderij. We hadden een groot assortiment uitgestald van groenteplantjes, kruiden, vaste planten en bloeiende planten, die bezoekers konden kopen. Het was erg druk en we kregen veel positieve reacties. Daarom denken we er over na om in het najaar misschien weer een markt te organiseren, een soort oogstmarkt. De eerste courgette is inmiddels groot genoeg om verkocht te worden in ons winkeltje. De komende tijd gaan we verder met oogsten en verkopen, nu nog op kleine schaal, maar dat breiden we steeds verder uit. Het kost tijd om goede, duurzame en lekkere producten te laten groeien.”   Samen De medewerkers van de kinderboerderij: “Ook krijgen we af en toe hulp in onze moestuin. Vorige week hielpen een aantal kinderen van Kinderdagverblijf Villa Kakelbont uit Nijmegen ons in de moestuin. Ze brachten zelf een aantal plantjes mee en hebben deze in onze moestuin geplaatst. Zo zien de kinderen van Villa Kakelbont hoe hun eten groeit. Ze komen een aantal keer terug om de plantjes te verzorgen en al wat te plukken. Als dit goed bevalt, zetten ze dit waarschijnlijk voort. Een superleuk initiatief dat goed aansluit bij ons project ‘Groente en bloemen de wijk in’.”    'Groente en bloemen de wijk in’ wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van Vrienden van Driestroom en met budget vanuit het Lokaal Preventie Akkoord voor een groen en gezond Nijmegen.       Lees verder
20jun Nieuws - 20 juni 2022

Medezeggenschap in beeld - Sandra Gerritsen


In de serie ‘Medezeggenschap in beeld’ laten we verschillende portretten zien van mensen die binnen Driestroom een bijdrage leveren aan medezeggenschap. Wat zijn hun drijfveren? Hoe waardevol is medezeggenschap en wat levert het op? In deze editie vertelt Sandra Gerritsen haar verhaal.  Luisteren naar de wensen van bewoners  Al ruim negen jaar woont Sandra Gerritsen met veel plezier in haar appartement aan De Zuiling in Elst. Twee keer per week krijgt zij ondersteuning van Driestroom vanuit woonlocatie De Zuiling, schuin tegenover haar. Met name bij het uitzoeken van de administratie wordt Sandra begeleid. Sandra is voorzitter van de lokale cliëntenraad van Mondriaan (de appartementen in de wijk waar mensen zelfstandig, maar met ondersteuning van Driestroom wonen, zoals het appartement van Sandra, heten Mondriaan). Sandra: “Toen we vijf jaar geleden startten met de lokale raad werd ik direct gebombardeerd tot voorzitter. Het is een rol die mij past en waar ik me goed bij voel.”  Opleiding tot ervaringsdeskundige  Op maandag en donderdag volgt Sandra de opleiding STERK (opleiding tot ervaringsdeskundige) bij de STERKplaats in Nijmegen. De STERKplaats Nijmegen biedt leer- en werkplekken voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Sandra: “Tijdens deze opleiding leren wij van elkaar, maar we leren ook aan toekomstige artsen of verpleegkundigen hoe zij met mensen met een beperking om moeten gaan. Wat mij bijvoorbeeld opvalt, is dat in een ziekenhuis vaak alleen tekst wordt gebruikt en geen picto’s. Mensen die niet goed kunnen lezen, begrijpen zo niet wat er bedoeld wordt. Daarom heb ik als onderdeel van de opleiding een opzet gemaakt met picto’s om in het ziekenhuis te gebruiken.”  Je eigen leven leiden  In de lokale raad van Mondriaan maken ze al veelvuldig gebruik van picto’s. Sandra: “Zo maken we informatie begrijpelijk voor iedereen. Dat is belangrijk, want als lokale raad behartigen we de belangen van alle bewoners van Mondriaan.” Samen met vier andere bewoners vormt Sandra de lokale raad. Ze overleggen op vaste momenten, maar soms komt er ook iets tussendoor. Sandra: “Een tijdje geleden waren bijvoorbeeld plots de ronde borden vervangen voor het avondeten door vierkante bakken. Daar was het merendeel van de bewoners niet blij mee. Als cliëntenraad bespraken we dit tussentijds met elkaar om dit vervolgens aan te kaarten bij teamleider Marjolein Ubbink. Drie dagen later hadden alle bewoners hun ronde borden weer terug. Zo zie je maar hoe belangrijk het is dat er een lokale raad is om bijvoorbeeld dit soort dingen op te pakken. Als lokale raad luisteren wij naar de wensen van de bewoners en kijken we of we deze uit kunnen laten komen. Zodat iedereen zo fijn en gelukkig mogelijk zijn of haar leven kan leiden.”  Leren van elkaar  De lokale raad van Mondriaan is een hechte groep. Sandra: “We bespreken alles met elkaar, we zijn er voor elkaar en helpen elkaar waar nodig. Ook leren we samen veel dingen als raad. Bijvoorbeeld om goed te luisteren naar elkaar, een verslag te maken, je mening te geven, maar ook een andere mening te kunnen ontvangen. Het Cliëntervaringsonderzoek bespraken we ook uitgebreid in onze raad. De resultaten daarvan bespreek ik ook nog een keer met de begeleiding. Zo kijken we samen met de begeleiding naar wat al goed gaat en wat nog beter kan.”   Van harte welkom  De lokale raad van Mondriaan is momenteel volledig bezet. Maar dat is helaas niet bij alle locaties het geval. Denk je eraan om lid te worden van jouw lokale raad, maar twijfel je nog? Dan heeft Sandra een goede tip. Sandra: “Kom gewoon eens een keer kijken bij een raadsvergadering of het iets voor je is. Zo kunnen we laten zien wat we als raad doen en wat het oplevert. Je kunt dan ook gelijk je vragen stellen. Vaak werkt het beter als je ziet wat we doen, dan dat je een stuk tekst krijgt waarin uitgelegd staat wat we doen. Kortom, je bent van harte welkom!”  Laat jij ook stem je horen? Stel je kandidaat voor jouw lokale cliëntenraad! Liever eerst wat meer informatie? Dat kan natuurlijk ook. Je kunt contact opnemen met Esther Oelen via estheroelen@driestroom.nl of 06 –52 37 46 19.   Lees verder
1 2 3