OR en RvB Driestroom tekenen Sociaal Kader

24 december 2021

De OR en RvB Driestroom hebben hun (digitale) handtekening gezet onder het Sociaal Kader voor medewerkers van ambulante teams Nijmegen en Passende Kinderopvang Nijmegen. In dit Sociaal Kader staan afspraken over de wijze waarop wordt voorzien in de personele gevolgen van de nieuwe visie op inrichting van de wijkteams in Nijmegen (Brede Basis Teams).

Mooi proces en trots op het resultaat!
In coproductie, de vinger houdend aan de pols bij de betreffende collega's en met de beste intenties: zo omschrijven Tijn Gerrits (voorzitter OR), Esther Nelissen en Hans van Gestel (RvB) dit traject. Met dit Sociaal Kader kunnen medewerkers een goede afweging maken in hun keuze om wel of niet voor de nieuwe organisatie (BBT) te gaan werken. 

Aanleiding
In 2020 besloot de Nijmeegse gemeenteraad om de bestaande sociale wijkteams in de verschillende stadsdelen anders in te richten en te splitsen in een Stichting Buurtteams Jeugd & Gezin Nijmegen en een Stichting Buurtteams Volwassenen Nijmegen (BBT). Dit met de bedoeling dat er meer expertise direct beschikbaar komt in de wijk. 

Gevolgen
De nieuwe inrichting heeft gevolgen voor specifieke medewerkers van de ambulante teams Nijmegen en de medewerkers Passende Kinderopvang Nijmegen van Driestroom. Met betrokken medewerkers zijn in de afgelopen periode veelvuldig gesprekken gevoerd. Ook heeft regelmatige afstemming tussen RvB en OR plaatsgevonden. Door het proces zo goed mogelijk te monitoren, daar waar mogelijk helderheid te geven en steeds in gesprek te blijven met elkaar, trachten we de gevolgen voor medewerkers zoveel mogelijk te verkleinen.

Sociaal Plan of Sociaal Kader
Door de RvB zijn eerder in 2021 met de vakbonden gesprekken opgestart, om te verkennen of het mogelijk was om te komen tot een nieuw Sociaal Plan voor geheel Driestroom (het vorige Sociaal Plan had een looptijd tot juni 2017). Dit leidde in november jl. nog niet tot een concreet plan.

Per 1 januari 2022 en verder worden medewerkers geconfronteerd met een overstap naar BBT. De OR is gedurende het hele proces nauw betrokken geweest en heeft regelmatig contact gehad met de medewerkers die getroffen worden door deze verandering. Omwille van de tijdsdruk én omdat de OR goed op de hoogte was van de behoeftes van deze medewerkers, is er door de OR in oktober een voorstel gedaan aan de RvB om gezamenlijk tot een Sociaal Kader te komen. Naar de vakbonden is door de RvB en OR de intentie uitgesproken om gesprekken met hen op een later moment weer op te starten. 

Online-tekenen-Sociaal-KaderOnline-handtekening-Sociaal-Kader