Zorgzoeker_LVG_Volwassenen

Cliëntenraden

Organisatie medezeggenschap
Cliënten mogen meedenken en adviseren over het beleid van de instelling: stichtingsbreed en op de locaties. Op individueel cliëntniveau regelt Driestroom de medezeggenschap via de zorgverleningsovereenkomst en het individueel begeleidingsplan. Op locatieniveau kunnen cliënten en vertegenwoordigers meepraten en adviezen geven in de lokale cliëntenraad/ vertegenwoordigersraad. Op centraal niveau praten onze cliëntenraden mee per zorg-/bedrijfskolom (Zorg, WMO, Kind & Jeugd en Franchise) en adviseren zij over het beleid van Driestroom aangaande de kolom. De vier voorzitters van de “kolomraden” vormen samen de centrale cliëntenraad en adviseren over het beleid van Driestroom aangaande de hele organisatie.

Cliëntenraden
Cliënten hebben advies- en informatierecht over een aantal belangrijke onderwerpen. Deze liggen vast in de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Structuur medezeggenschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuele medezeggenschap
Driestroom gaat ervan uit dat aan cliënten zelf medezeggenschap wordt gegeven over de organisatie en inhoud van de (individuele) zorg en ondersteuning die ze krijgen. In principe zijn het cliënten zelf die de medezeggenschap uitoefenen. Sommige cliënten zijn echter onvoldoende in staat om op te komen voor hun eigen belangen. Zij begrijpen de aangeboden informatie niet of kunnen de consequenties van hun beslissing onvoldoende overzien. In eerste instantie zal Driestroom de cliënt dan ondersteunen door het aanbieden van extra uitleg of de informatie zodanig formuleren dat de cliënt de aangeboden informatie begrijpt en de gevolgen duidelijk zijn. Driestroom zet hier coaches cliëntmedezeggenschap voor in. Indien deze ondersteuning onvoldoende blijkt, dan kan –in tweede instantie- een vertegenwoordiger voor de cliënt optreden en in zijn plaats een beslissing nemen. Hoe de individuele medezeggenschap wordt vormgegeven, wordt vastgelegd in de zorgovereenkomst en het individuele begeleidingsplan 'Mijn Plan'. Hiermee is de medezeggenschap op individueel niveau geregeld. Voor minderjarige cliënten zijn het altijd hun wettelijke vertegenwoordigers, die hen vertegenwoordigen zowel op individueel- als op collectief niveau.
 
Collectieve Cliëntmedezeggenschap
Daar waar het gaat om overstijgende onderwerpen, dus geen individuele vraagstukken, wordt binnen Driestroom op verschillende niveaus de cliëntmedezeggenschap vorm gegeven. Op ieder niveau worden andere onderwerpen ter advisering voorgelegd, waarvoor is gekeken naar een indeling passende bij de organisatiestructuur. 

De lokale cliëntenraad (LCR) en de lokale cliëntvertegenwoordigersraad (LCVR)

Deze raad behandelt adviesaanvragen die binnen de locatie aan de orde zijn. Tenminste 3 cliënten van een locatie vormen samen de lokale cliëntenraad en geven namens de overige cliënten advies op de aan hen voorgelegde adviesvragen. Getoetst wordt of er een lokale cliëntenraad kan zijn op een locatie. Als uit deze toetsing blijkt dat de cliënten zelf niet in staat zijn de medezeggenschap vorm te geven dan wordt er een lokale cliëntvertegenwoordigersraad geformeerd. Ook de lokale cliëntvertegenwoordigersraad behandelt alleen locatiegebonden adviesaanvragen. De LCR bestaat uit cliënten die op de betreffende locatie zorg of ondersteuning ontvangen. De LCVR bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten die op de betreffende locatie zorg of ondersteuning ontvangen. 

De cliëntenraad Zorg (CRZ)
Behandelt adviesaanvragen die binnen de (bedrijfs-)kolom Zorg van toepassing zijn. Te denken valt aan beleid op het gebied van Ernstig Meervoudig Beperkten of scholingsvraagstukken voor de WLZ. Ook wordt de begroting van de kolom Zorg hier ter advisering voorgelegd en besproken. De CRZ bestaat uit cliënten met een WLZ-indicatie die zorg, begeleiding of ondersteuning ontvangen van Driestroom binnen de kolom Zorg en uit afgevaardigden van de LCVR uit de kolom Zorg.

Jaarverslag 2018

De cliëntenraad WMO (CRW)
Behandelt adviesaanvragen die binnen de (bedrijfs-)kolom WMO/Participatie aan de orde zijn. Te denken valt aan een aangepast Mijn Plan voor de kolom Participatie, de begroting van de kolom Participatie en het jaarplan. De CRW bestaat uit cliënten met een WMO-indicatie die begeleiding of ondersteuning ontvangen van de zorgaanbieder en uit afgevaardigden van de LCVR uit de kolom WMO/Participatie.

Jaarverslag 2018

De cliëntenraad Kind- & jeugdzorg (CRKJ)
Behandelt adviesvragen die binnen de (bedrijfs-)kolom Kind- & jeugdzorg van toepassing zijn. Te denken valt aan de begroting van de kolom Kind- en jeugdzorg en het jaarplan voor de kolom. De CRKJ bestaat uit afgevaardigden van de LCVR uit de kolom Kind- & Jeugdzorg.

De cliëntenraad Franchise (CRF)
Minimaal 2 keer per jaar komt de cliëntenraad Franchise bij elkaar om onderwerpen die spelen binnen de (bedrijfs-)kolom Franchise te bespreken met elkaar. Daar waar nodig worden adviesvragen beantwoord die betrekking hebben op de betreffende kolom. De CRF bestaat uit cliënten die zorg of ondersteuning ontvangen van de zorgaanbieder en niet vallen onder de hiervoor eerder genoemde kolommen.

De Centrale cliëntenraad (CCR)
Behandelt adviesaanvragen op centraal (stichtings-)niveau. Te denken valt aan de strategienota en de begroting van de totale organisatie. De CCR bestaat uit de voorzitters van de CRZ, CRW, CRKJ en CRF.

Namen en contactgegevens
De voorzitters van de kolomraden zijn:
CRW: Cor Nauta
CRKJ: Edu Brons
CRZ: Willem Wiggelman

De cliëntenraden worden ondersteund door Floor van den Bosch en Stéfan Kuijten. Floor is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 53 66 55 62 of via de mail floorvandenbosch@driestroom.nl.
Stéfan Kuijten is bereikbaar op telefoonnummer 06- 11 56 81 39 of via de mail stefankuijten@driestroom.nl. De coaches cliëntmedezeggenschap zijn te bereiken via het algemene e-mailadres van de CCR: coachesclientmedezeggenschap@driestroom.nl.

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.