Passende Kinderopvang, regio Nijmegen

In juni 2018 is een artikel verschenen over Passende Kinderopvang in het vakblad VROEG. Klik hier om het artikel genaamd 'Voor elk kind passende hulp' te openen. 

Wat is Passende Kinderopvang (PKO)?

Alles wat nodig is om dit kind…met deze ondersteuningsvraag…op deze kinderopvanglocatie, met deze visie opvang te bieden, waarbinnen het zich kan ontwikkelen en voorbereiden op onderwijs!

Passende kinderopvang is het streven om voor elk kind in de voorschoolse leeftijd een passende vorm van opvang te organiseren, bij voorkeur in de eigen omgeving. Dat is maatwerk: bij elke nieuwe vraag past een nieuwe oplossing. Daarom zijn vaste ketenafspraken over wie – wat - wanneer niet handig.

Er is wel een kader (zie de afbeelding). Daarbinnen vragen we iedereen om zijn/haar expertise ten volle te benutten, gebruik te maken van elkaars kennis en in netwerksamenwerking af te stemmen wie welke rol neemt. We zijn net gestart, laten we vooral samen passende kinderopvang blijven ontwikkelen!                

Wie vormen passende kinderopvang?PKO

Alle betrokkenen rondom het jonge kind zijn vanzelfsprekend van belang in dit proces. In de grote lijn geldt dat voor de kinderopvang de zorgcoördinator van Kijk op Kleintjes (GGD) het eerste aanspreekpunt blijft wanneer er zorgen zijn over een kind.

De ambulant begeleider passende kinderopvang (AB-PKO) kan worden ingezet wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling (gedrag, medisch en/of cognitief), die vragen om tweedelijns expertise, advies en benadering. De inzet vindt plaats:

  • binnen de kinderopvang, en
  • in contact met ouders, en
  • altijd in overleg en afstemming met de zorgcoördinator.

In samenwerking met de contactpersoon van het sociale wijkteam wordt gestreefd naar een soepele doorstroom wanneer later toch een zorgbeschikking nodig blijkt.

Belangrijkste in deze samenwerking is dat bij elke vraag wordt afgesproken wie de regie heeft, wie contactpersoon is voor ouders, en of alle partijen betrokken zijn.

Taken AB-PKO zonder zorgbeschikking:

  • Coaching on the job van medewerkers binnen de kinderopvang, gericht op een individueel kind met een bijzondere zorgvraag;
  • Coaching-on-the-job gericht op het pedagogisch klimaat en de draagkracht in de groep (ten behoeve van de kinderen met een zorgvraag);
  • Lichte interventie, bijvoorbeeld tijdelijke ontwikkelingsstimulering t.b.v. beeldvorming van de problematiek binnen kinderopvang en/of gezin;
  • Waakvlambegeleiding (of trajectbegeleiding met regie) bij complexe en/of structurele zorg(en).
  • Consultatie

Met zorgbeschikking (door AB-PKO of een (andere) zorgaanbieder):

  • O.a. Diagnostiek en/of langduriger ondersteuning, zoals bijv. ontwikkelingsstimulering, opvoedingsondersteuning of behandeling van gedrag.
  • Trajectbegeleiding met regie.

Het betreft een samenwerking tussen Driestroom en de organisaties Unik, Entréa en PuntSpeciaal. Het projectmanagement is belegd bij Driestroom. 


Aan het woord - Elianne Vossen Projectmanager Passende Kinderopvang (Regio Nijmegen)

‘Daar waar de krachten gebundeld worden en ieders kwaliteit wordt erkend, ontstaan de mooiste nieuwe wegen’

Passende kinderopvang is als innovatieproject gestart in 2015 in de gemeente Nijmegen, met als doel om de reguliere kinderopvang op maat toegankelijk te maken voor elk kind, ongeacht de zorgvraag. Inmiddels zijn er ook pilots gestart in de gemeenten Beuningen, Heumen en Berg & Dal. 

Ambulant begeleiders vanuit drie (jeugd)zorgorganisaties (Driestroom, Unik en Entréa) en onderwijsgroep PuntSpeciaal werken hiervoor samen in de wijk. Hun expertise kan preventief worden ingezet om te coachen, te adviseren, te coördineren, maar ook om tijdelijk ondersteuning te bieden aan kind en/of gezin. 

pko-1Samenwerking vanuit visie 
De vragen waarbij passende kinderopvang wordt ingezet zijn zeer divers, zowel in zwaarte als in problematiek. Er kunnen zorgen zijn over de ontwikkeling en/of het gedrag van een kind, er kunnen medische componenten spelen, maar het kan ook gericht zijn op de gezinssituatie. Om echt op maat te werken is het dan ook noodzakelijk om niet vast te houden aan één werkwijze of route, maar gezamenlijke een stip op de horizon te plaatsen. Alleen al door de vraagstelling te veranderen, blijken deuren open te gaan. In plaats van ‘Kan dit kind wel binnen de opvang blijven?’, wordt er gevraagd: ‘Wat is er precies nodig om dit kind, in deze situatie, de juiste begeleiding te bieden? En hoe gaan we dat organiseren?’. 

Krachten bundelen
Het is inspirerend om te zien wat er gebeurt wanneer je professionals vanuit vier verschillende organisaties samenbrengt in een team met een nieuwe, gezamenlijke missie. Er zit zoveel kennis en ervaring bij deze ambulant begeleiders! Ze versterken elkaar, zijn gericht op samenwerking en kwaliteit. Daar zijn geen schotten meer, iedereen heeft hetzelfde doel en wil van elkaar leren. Hetzelfde geldt steeds meer voor de samenwerking in de wijk. In Nijmegen is passende kinderopvang nu beschikbaar voor de hele stad en wordt steeds meer gemeengoed. Zes ambulant begeleiders hebben een eigen stadsdeel onder hun hoede, waarbinnen een nauwe samenwerking ontstaat met onder andere ouders, kinderopvang, zorgcoördinatoren van de GGD en het sociale wijkteam. 

Daar waar de krachten gebundeld worden en ieders kwaliteit wordt erkend, ontstaan de mooiste nieuwe wegen. Gedragen vanuit de visie dat elk kind recht heeft op kinderopvang in zijn/haar eigen woonomgeving en dat we dat samen mogelijk kunnen maken. 

 

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur