Onze behandelvormen

Ons aanbod bestaat uit de volgende vormen van onderzoek, behandeling en begeleiding: 

 • Observatie & Diagnostiek: een multidisciplinair onderzoek voor kinderen tot 5 jaar gericht op het verkrijgen van een integraal beeld over wat er bij een kind speelt en hoe een kind en zijn opvoeders geholpen kunnen worden bij het zich ontwikkelen.
 • Handelingsgerichte diagnostiek: gericht op het verkrijgen van een integraal beeld op het functioneren, achtergronden van gedrag en handelingsadviezen. Verschillende vormen van onderzoek kunnen hier onderdeel van zijn, zoals onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, naar het adaptieve functioneren, naar het zelfbeeld, naar het geweten, naar verstandelijke mogelijkheden.
 • Applied Behavior Analysis (ABA): gedragsanalyse om (probleem)gedrag te begrijpen, te sturen en nieuwe vaardigheden aan te kunnen gaan leren.  
 • Cognitieve gedragstherapie: een vorm van psychotherapie die je leert om anders naar problematische situaties te kijken en anders te handelen. Gesprekken en gedragsexperimenten in het dagelijks leven vormen de basis van de behandeling. 
 • Traumabehandeling: EMDR en imaginaire exposure om trauma’s te verwerken. Beide behandelvormen zijn wetenschappelijk onderbouwd. 
 • Rouwbegeleiding: therapeutische begeleiding van mensen die vastzitten in een rouwproces, om hen na een verlies weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  
 • Seksuologische hulpverlening: hulp bij de beleving van seksualiteit, weerbaarheid en seksuologische problemen die gemiddeld vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking. 
 • Theraplay-behandeling voor ouder-kind relatie: een speelse behandelmethode voor gezinnen waarin er problemen zijn in de ouder-kind interactie. Hierbij nemen ouder en kind samen deel aan spel, verzorgende en uitdagende activiteiten om hun relatie te verbeteren. Lees hier meer over Theraplay
 • Zelfbeeldtraining COMET: een cognitief gedragstherapeutische training voor verbetering van het zelfbeeld.  
 • Systeemtherapie: een vorm van psychotherapie die ook wel relatie- en gezinstherapie wordt genoemd. Wij kijken in een systeem therapeutische behandeling altijd naar de gehele context rond een cliënt.
 • Logopedie: onderzoek en behandeling bij problemen rondom stem, spraak, taal, gehoor en slikken.*
 • Fysiotherapie: onderzoek en behandeling bij problemen rondom motoriek en bewegingsapparaat.*
 • Ergotherapie: onderzoek en behandeling om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. De therapeut kijkt daarbij naar de persoon, de omgeving en naar de activiteit die mensen willen verrichten.*
 • SI-therapie: onderzoek en behandeling van de sensorische (zintuigelijke/prikkel) informatieverwerking. 
 • Speltherapie: een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. 
 • Psychomotore therapie: een behandelvorm die focust op lichaamsbeleving en bewegingsgedrag bij het omgaan met problematische situaties of klachten.
 • LACCS-programma: speciaal voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). De afkorting LACCS staat voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulatie. Deze vijf gebieden zijn bepalend voor een ‘goed leven’ voor een kind met EMB. De behandelaar brengt ze samen met de ouders en/of groepsleiding in kaart en stelt een behandelplan op. Daarin is vanzelfsprekend ook aandacht voor het niveau van het kind en voor de manier waarop het informatie verwerkt. 
 • Gezinsbehandeling: behandeling van het gezinssysteem gericht op het verbeteren van de ouder-kind interactie, het aanleren van vaardigheden bij het kind en het begrijpen van de problematiek en de ontwikkelingsstoornis van het kind. Lees hier meer over gezinsbehandeling bij autisme. 
 • Zindelijkheidsbehandeling: behandeling gericht op het opheffen van problemen bij plassen of poepen, of het opheffen van een stagnatie in het zindelijk worden*. Lees hier meer over het Plas- en poepteam.
 • Behandeling van eetproblemen bij autisme: behandeling gericht op het opheffen van problemen bij het eten bij kinderen met autisme.

*Deze vormen van ondersteuning, behandeling en begeleiding kunnen ook eerstelijns aangeboden worden. 

 

Kwaliteitsstatuut
Wij zijn in het bezit van het Kwaliteitsstatuut GGZ