Het inzetten van de juiste koers

Jullie zullen vast in de kranten en op televisie gehoord hebben over de plannen van het nieuwe kabinet. De afgelopen weken heb ik met veel mensen gesproken over de invulling van deze bezuinigingen en kabinetsplannen vanuit het oogpunt van Driestroom. De kabinetsplannen omvatten de decentralisatie van vier regelingen. Deze regelingen werden voorheen door het Rijk en Provincie uitgevoerd. Het gaat om de begeleiding AWBZ naar Wmo, Jeugdzorg, Passend Onderwijs en Wet Werken naar Vermogen. Voor Driestroom is de decentralisatie AWBZ naar Wmo de meest belangrijke. In deze blog zal ik dan ook uitsluitend in gaan op dit laatste punt. 

Driekracht

In januari 2013 zullen we een nieuwe BV oprichten: Driekracht. De oprichting van Driekracht speelt al langer dan de aangekondigde bezuiniging op ambulante dienstverlening. We zijn er namelijk al geruime tijd van uitgegaan dat er op deze ambulante dienstverlening voor 35% bezuinigd zal moeten gaan worden. Ik ben van mening dat we goed geanticipeerd hebben op het beleid dat het nieuwe kabinet in wil zetten.

Fors besparen

Zowel het kabinet als de lokale overheid wil fors gaan besparen op de kosten van dagbesteding. Het is nog niet genoemd, maar ik ga uit van een korting van 35%. De lokale overheid wil daarnaast dat wij de dagbestedingcentra op een andere manier gaan vormgeven. Nu werken in onze bovenregionale dagbestedingcentra uitsluitend cliënten met een AWBZ indicatie. De lokale overheid zou willen dat er vanaf 2015 lokale Wmo-centra bestaan. Daar kan een veel bredere doelgroep terecht, bijvoorbeeld ook mensen die reïntegreren of mensen vanuit de sociale dienst. Driestroom heeft al een aantal Wmo-centra die naar dit beeld zijn gevormd. Denk aan DROOM!, Veste Brakkenstein, delen van de Tarweweg en de Boksacademie.

Juiste koers

De komende jaren moeten we bovenstaande omvorming doorzetten. Er zal een splitsing ontstaan tussen de bovenregionale dagbestedingcentra en de lokale Wmo-centra. We hebben nog twee jaar de tijd om de zaken die de overheid van ons verlangt te regelen. Ik heb vertrouwen dat Driestroom de juiste koers vaart. Ik denk dat we ons kunnen profileren als een betrouwbare en flexibele samenwerkingspartij die goed begrepen heeft wat de gemeenten van ons willen.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur