Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van een zorgorganisatie hebben een belangrijke taak in het bewaken en beter maken van de kwaliteit van zorg. De secretaris ondersteunt de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bij de uitoefening van haar afzonderlijke taken en verantwoordelijkheden.

De Raad van Toezicht van Driestroom bestaat uit de volgende zes personen: 

Driestroom-0065 Driestroom-0043

Aad Koster Jan Hamming 

Driestroom-0062 Driestroom-0048

Shequita Kalloe Hans Somer

Driestroom-0037 Driestroom-0076

Jan van der Burg Geert van den Enden

De toezichtvisie

De toezichtvisie beschrijft hoe het intern toezicht zich verhoudt tot de maatschappelijke opdracht van de zorgorganisatie, welke mede tot uiting komt in de door de Raad van Bestuur in overleg met de belanghebbenden geformuleerde doelstellingen. Een toezichtvisie kan de Raad van Toezicht houvast geven in de dagelijkse praktijk van het toezicht houden.

In 2023 wordt de toezichtvisie geactualiseerd. Zodra dat is gebeurd, zal de nieuwe toezichtvisie hier worden gepubliceerd. 

Jaarverslag

Met het jaarverslag legt de raad van toezicht van Driestroom elk jaar verantwoording af over haar werkzaamheden. Het doel van een jaarverslag is om een duidelijk beeld te geven hoe de raad van toezicht het afgelopen jaar invulling heeft gegeven aan haar toezichtfunctie. In het jaarverslag vind je ook de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht.

Eind mei van dit jaar is het nieuwe jaarverslag gereed. Je vindt het meest recente verslag op deze pagina. 

De Governancecode Zorg

7 principes voor goede zorg – de publieksversie van de Governancecode Zorg

Het bestuur en de toezichthouders van een zorgorganisatie hebben een belangrijke taak in het bewaken en beter maken van de kwaliteit van zorg. De manier van besturen en toezichthouden – ook wel governance genoemd – is door de gezamenlijke brancheorganisaties in de zorg beschreven in de Governancecode Zorg 2022. Deze code gaat uit van zeven principes op basis waarvan een raad van bestuur en een raad van toezicht hun werk doen.

 

De Governancecode Zorg is eigenlijk een instrument om de governance zo vorm te geven dat die bijdraagt aan goede zorg. Maar ook dat die bijdraagt aan de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

 

De brancheorganisaties in de zorg willen graag dat meer cliënten, medewerkers en andere belangstellenden kennismaken met de zeven principes van de code. Daarom hebben de brancheorganisaties een verkorte versie uitgebracht. Dit kan bijdragen aan het gesprek over hoe de principes van de code doorwerken in zorgorganisaties, zoals Driestroom.

 

In de link kan je de verkorte versie lezen.

Zie deze link voor de uitgebreide versie van de Governancecode Zorg.